کلاس های آماده سازی مسابقات ایران اپن

کلاس های آماده سازی مسابقات رباتیک ایران اپن ( ربوکاپ آزاد ایران ) از ماه مهر آغاز شد .