اهدای گواهی پایان دوره

آموزشگاه رباتیک صدرا در پایان دوره به کارآموزان گواهی پایان دوره ارائه می دهد .
بعد از سه دوره آموزشی کاآموزان مدرک فنی و حرفه ای را در قالب بخشی از استاندارد ها دریافت خواهند کرد .