« چارت آموزشی دوره های آموزشی رباتیک طبق استانداردهای  سازمان فنی و حرفه ای کشور »


این مدارک شامل حرفه ها و شایستگی های ذیل می باشد :

در رشته الکترونیک، آموزش شایستگی های :

۱٫ساخت سازه های مکانیکی موبایل ربات های آموزشی ( کد استاندارد : ۱-۰۱۰-۰۳-۸۲۱۲)

۲٫ تحلیل و بکار گیری تجهیزات و قطعات الکترونیکی در موبایل روبات های آموزشی(کد استاندارد : ۱-۰۱۱-۰۳-۸۲۱۲)

۳٫ تحلیل و ساخت موبایل ربات های آموزشی غیر هوشمند بر پایه کنترب دستی (کد استاندارد : ۱-۰۱۲-۰۳-۸۲۱۲)

در رشته فناوری اطلاعات، آموزش شغل های :
۱٫ حرفه مبانی رباتیک (کد استاندارد : ۵۲/۹۲/۱/۱/۱-۸)

۲٫ حرفه سخت افزار رباتیک (کد استاندارد : ۵۲/۹۲/۱/۱/۲-۸)

۳٫ حرفه میکرو کنترلر ها در رباتیک (کد استاندارد : ۵۲/۹۲/۱/۱/۳-۸)