تصاویر مرتبط با محمد جواد کردگاری-جشنواره جابربن حیان ۱۳۹۲

محمد جواد کردگاری، گواهی ثبت اختراع
مهدی فولادی - برگزیده جشنواره جابربن حیان ۱۳۹
مهدی فولادی - برگزیده جشنواره جابربن حیان ۱۳۹
مهدی فولادی - برگزیده جشنواره جابربن حیان ۱۳۹
مهدی فولادی - برگزیده جشنواره جابربن حیان ۱۳۹