کناب ها و نشریات آموزشی

 

کتاب مکانیک1 آریانا

برای دانش آموزی و مهارت آموزی:

-معلمان دوره ابتدایی
-دبیران کار و فن آوری و تفکر و پژوهش
-مربیان رشته رباتیک
-دانش آموزان دوره ابتدایی

 

کتاب مکانیک2 آریانا

برای دانش آموزی و مهارت آموزی:

-معلمان دوره ابتدایی
-دبیران کار و فن آوری و تفکر و پژوهش
-مربیان رشته رباتیک
-دانش آموزان دوره ابتدایی و دبیرستان
-دانشجویان رشته مکانیک و طراحی صنعتی
-کارآموزان فنی و حرفه ای و هنرستان ها

 

کتابچه ی راهنمای مدیران، والدین و کارآموزان

-معرفی کلی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا
-معرفی دوره های آموزشی
-چارت آموزشی آموزشگاه
-معرفی محصولات و کتاب های آموزشگاه

 

کتاب کودک خلاق آریا 1

برای دانش آموزی و مهارت آموزی:

-معلمان دوره ابتدایی
-دبیران کار و فن آوری و تفکر و پژوهش
-مربیان رشته رباتیک
-دانش آموزان دوره ابتدایی و دبیرستان
-دانشجویان رشته مکانیک و طراحی صنعتی
-کارآموزان فنی و حرفه ای و هنرستان ها

 

کتاب کودک خلاق آریا 2

-معرفی کلی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا
-معرفی دوره های آموزشی
-چارت آموزشی آموزشگاه
-معرفی محصولات و کتاب های آموزشگاه

 

کتاب کودک خلاق آریا 3

برای دانش آموزی و مهارت آموزی:

-معلمان دوره ابتدایی
-دبیران کار و فن آوری و تفکر و پژوهش
-مربیان رشته رباتیک
-دانش آموزان دوره ابتدایی و دبیرستان
-دانشجویان رشته مکانیک و طراحی صنعتی
-کارآموزان فنی و حرفه ای و هنرستان ها

 

کتاب طراحی 3بعدی سازه های صنعتی

برای دانش آموزی و مهارت آموزی:

-دبیران کار و فن آوری و تفکر و پژوهش
-مربیان رشته رباتیک
-دانش آموزان دوره ابتدایی و دبیرستان
-دانشجویان رشته مکانیک و طراحی صنعتی
-کارآموزان فنی و حرفه ای و هنرستان ها

 

کتاب برنامه نویسی1 (SRC) آریانا

برای دانش آموزی و مهارت آموزی:
-مربیان رشته رباتیک و مکاترونیک
-کارآموزان رشته های مکاترونیک و رباتیک