فهرست نمایندگی های آریانا در استان ها و کشورهای دیگر

آقای یاسین زاده
افغانستان

۹۳۷۹۰۴۸۰۴۸۰+

آقای محمدی
کرج

۰۹۱۲۹۴۷۸۷۸۰
۰۲۶۳۲۸۲۶۴۷۴

 

آقای پورخالقی
کرمان

۰۹۳۸۸۵۰۹۴۳۱
۰۳۴۳۲۷۲۱۸۵۹

 

خانم دهقان
یزد

۰۹۱۳۰۷۱۷۴۵۰
۰۳۵۳۸۲۴۵۴۶۷

 

آقای شیخی
بوشهر

۰۹۱۹۶۶۷۸۶۴۰
۰۷۷۳۳۴۴۳۷۹۹

 

آقای شه مرادی
گناوه

۰۹۱۷۹۰۶۲۳۴۳
۰۷۷۳۳۱۲۴۶۹۱

 

آقای جهانی نسب
ساوجبلاغ (کرج)

۰۹۱۲۱۴۵۷۲۵۹
۰۲۶۴۵۳۶۴۱۸۱

 

آقای زارعی
کرمانشاه

۰۹۱۸۵۷۰۰۱۲۶

خانم فرجادیان
کازرون

۰۹۱۷۳۲۳۴۱۴۸

آقای زینلی
بهاباد(یزد)

۰۹۱۳۷۰۷۴۰۶۷

آقای منصوریان
نورآباد ممسنی

۰۹۱۷۱۲۴۲۱۲۶

آقای ایمنی
بهشهر-مازنداران

۰۹۳۹۸۷۶۶۱۴۷

خانم مصطفایی
طبس

۰۹۱۳۸۶۲۷۶۷۴

آقای توفیقی
طبس

۰۹۱۳۷۰۸۰۱۸۹

خانم دشتی
آبادان و خرمشهر

۰۹۱۶۵۸۷۶۸۰۵
۰۹۳۵۵۶۰۳۶۳۵

آقای باقرپور
بندرعباس

۰۹۱۷۱۶۷۲۰۳۴

آقای پورمراد
شوش

۰۹۳۳۶۸۱۹۱۰۷

فهرست نمایندگی های آریانا در استان اصفهان

خانم طیباتی
شاهین شهر

۰۹۱۳۲۰۱۵۰۵۷
۴۵۲۲۰۷۱۱

خانم طباطبایی
شهرضا

۰۹۳۵۲۹۷۴۹۳۵
۵۳۵۰۶۶۱۴
۵۳۲۴۰۲۴۴

خانم مالکی
کوهپایه

۰۹۱۶۲۹۹۸۶۱۵

آقای خدادادی
پیربکران

۰۹۱۳۳۰۰۳۸۰۷
۳۷۲۲۶۱۱۵
۳۷۲۲۶۱۱۱

خانم سلمانیان
تیران

۰۹۱۳۳۳۳۶۲۹۸

آقای مرادی
بهارستان

۰۹۱۳۳۰۱۶۱۶۹

آقای تقیان
دهاقان

۰۹۱۴۰۲۵۶۸۴۸

آقای قربانی
فولادشهر

۰۹۱۳۶۹۰۲۶۰۰
۰۳۱۵۲۶۳۸۸۶۸
۰۳۱۵۲۶۴۲۴۶۶

فهرست نمایندگی های آریانا در استان کرمان

آقای پورخالقی
کرمان

۰۹۳۸۸۵۰۹۴۳۱

۰۳۴۳۲۷۲۱۸۵۹

آقای بازدار
سیرجان

۰۹۱۳۷۶۹۰۶۸۸

۰۳۴۴۲۲۰۴۷۹۹

زعیم باشی
زرند

۰۹۱۳۹۹۸۲۲۹۲

خانم ابراهیمی
رفسنجان

۰۹۳۶۸۵۷۳۴۴۰

۰۳۴۳۴۲۸۱۰۱۳

فهرست نمایندگی های آریانا در استان سیستان و بلوچستان

آقای محمد انورآرتش
بمپور

۰۹۱۵۵۴۷۱۴۳۳

۰۵۴۳۷۳۲۲۵۱۴

آقای ریگی
خاش

۰۹۱۵۶۰۲۲۳۱۲

آقای حسین زهی
سراوان

۰۹۱۵۱۹۹۴۱۷۴

نمایندگی های آریانا در سطح کشور

فهرست نمایندگی ها

جهت مشاهده اطلاعات نمایندگان هر استان کافیست روی آن استان بر روی نقشه کلیک کنید.

فهرست نمایندگی ها
اصفهان مازندران شیراز بوشهر کرمان البرز سیستان و بلوچستان کرمانشاه یزد خوزستان هرمزگان

اصفهان

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا-
شماره های تماس : ۰۳۱۳۴۴۱۶۲۰۰ – ۰۳۱۳۴۴۱۶۹۰۰ – ۰۹۱۳۲۰۲۵۷۶۱
آدرس سایت: www.sadrarobot.com

----------

شاهین شهر
خانم طیباتی
۰۹۱۳۲۰۱۵۰۵۷-۴۵۲۲۰۷۱۱

----------

شهرضا
خانم طباطبایی
۰۹۳۵۲۹۷۴۹۳۵- ۵۳۲۴۰۲۴۴
۵۳۵۰۶۶۱۴

----------

کوهپایه
خانم مالکی
۰۹۱۶۲۹۹۸۶۱۵
----------

پیربکران
آقای خدادادی
۰۹۱۳۳۰۰۳۸۰۷- ۳۷۲۲۶۱۱۵
۳۷۲۲۶۱۱۱

----------

تیران
خانم سلمانیان
۰۹۱۳۳۳۳۶۲۹۸

----------

بهارستان
آقای مرادی
۰۹۱۳۳۰۱۶۱۶۹

----------

دهاقان
آقای حسنی
۰۹۱۳۲۲۳۴۳۸۸

----------

فولادشهر
آقای قربانی
۰۹۱۳۴۰۲۹۷۰۶

 

مازندران

مازندران
بهشهر – آموزشگاه هوشمند خلاق
آقای ابوالفضل ایمنی
۰۹۳۹۸۷۶۶۱۴۷

شیراز

کازرون

خانم فرجادیان

۰۹۱۷۳۲۳۴۱۴۸

بوشهر

بوشهر
آقای شیخی
۰۹۱۹۶۶۷۸۶۴۰
۰۷۷۳۳۴۴۳۷۹۹

----------------

گناوه
آقای شه مرادی
۰۹۱۷۹۰۶۲۳۴۳
۰۷۷۳۳۱۲۴۶۹۱

 

کرمان

آقای پورخالقی
۰۹۳۸۸۵۰۹۴۳۱
۰۳۴۳۲۷۲۱۸۵۹
--------------------
آقای بازدار (سیرجان)
۰۹۱۳۷۶۹۰۶۸۸
۰۳۴۴۲۲۰۴۷۹۹
-------------------
آقای زعیم باشی (زرند)
۰۹۱۳۹۹۸۲۲۹۲
------------------
خانم ابراهیمی (رفسنجان)
۰۹۳۶۸۵۷۳۴۴۰
۰۳۴۳۴۲۸۱۰۱۳

البرز

کرج
آقای محمدی
۰۹۱۲۹۴۷۸۷۸۰
۰۲۶۳۲۸۲۶۴۷۴

---------------

ساوجبلاغ
آقای جهانی نسب
۰۹۱۲۱۴۵۷۲۵۹
۰۲۶۴۵۳۶۴۱۸۱

 

سیستان و بلوچستان

سراوان
آقای زهی
۰۹۱۵۱۹۹۴۱۷۴

خاش
آقای ریگی
۰۹۱۵۶۰۲۲۳۱۲

کرمانشاه

آقای زارعی
۰۹۱۸۵۷۰۰۱۲۶

یزد

یزد
خانم دهقان
۰۹۱۳۰۷۱۷۴۵۰

-----------

بهاباد
آقای زینلی
۰۹۱۳۷۰۷۴۰۶۷

خوزستان

آبادان و خرمشهر

خانم دشتی

۰۹۱۶۵۸۷۶۸۰۵

۰۹۳۵۵۶۰۳۶۳۵

هرمزگان

بندرعباس

آقای باقرپور

۰۹۱۷۱۶۷۲۰۳۴