لیگ نمایش آزاد دبستان

طراح یا مخترع با مشاهده ی نیازی در پیرامون خود، به تلاش و تکاپو در آمده و به دنبال راه حلی برای برطرف کردن آن بر می آید. همه چیز از یک ایده شروع می شود، ایده ای که ممکن است در ذهن هر فردی به وجود آید ،اما تفاوت یک مبتکر طراح با سایرین در این است که وی با « دانش فرآیند حل مسئله » آشناست و توانایی انجام « فعالیت تیمی » را دارد، بنابراین می تواند طرح مورد نظر خود را به یک محصول واقعی و عملکردی تبدیل کند، محصولی که در دنیای واقعی بتواند نیازهای واقعی را برطرف نماید.

دانش آموزان باید بدانند که پس از یافتن یک ایده، باید آن را بپرورانند، آزمایش کنند و جنبه های گوناگون آن را مورد توجه قرار دهند.

دانلود قوانین

فیلم راهنما