دوچرخه

طراح:امیر حسین امامی

مرکز آموزشی: آموزشگاه رباتیک صدرا

شهر: اصفهان                               

http://sadrarobot.com/wp-content/uploads/2019/02/1_w50.png

تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

دانلود مدل (.mdl)

 

کامیون

طراح: فربد فتحیان

مرکز آموزشی: آموزشگاه رباتیک صدرا

شهر: اصفهان

http://sadrarobot.com/wp-content/uploads/2019/02/1_w50.png

تاریخ اجرا: ۱۳۹۴/۰۴/۲۳

دانلود مدل (.mdl)

تیتر

نویسنده صدرا ربات                                   

تاریخ بارگذاری ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

مشاهده جزئیات

دانلود مدل (.mdl)

نظرات

تیتر

نویسنده صدرا ربات                                   

تاریخ بارگذاری ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

مشاهده جزئیات

دانلود مدل (.mdl)

نظرات

تیتر

نویسنده صدرا ربات                                   

تاریخ بارگذاری ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

مشاهده جزئیات

دانلود مدل (.mdl)

نظرات

تیتر

نویسنده صدرا ربات                                   

تاریخ بارگذاری ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

مشاهده جزئیات

دانلود مدل (.mdl)

نظرات