لیگ ربات جنگجو با SRC

هدف از برگزاری این مسابقه ایجاد محیطی شاد و با نشاط جهت رویارویی ربات های جنگنده هوشمند با قابلیت برنامه نویسی و هوشمند سازی با بسته آموزشی SRCمحصول آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا می باشد. در این رقابت دانش آموزان می توانند از ایده ها و تجربیات رقیبان خود بهره علمی برده و توانایی حل مساله را در خود افزایش دهند.

 

فایل قوانین

فیلم راهنما