لیگ ربات بالابروزنه

هدف از برگزاری اين رقابت اين است كه دانش آموزان در قالب انجام مسابقه ربات مورد علاقه خود ،مفاهيم آموزش ديده از قبيل ساخت گيربكس هاي قدرتی ،ساخت شاسی و استفاده از قرقره های ساده و مركب را اجرا نموده و از ايده های يكديگر بهره علمی برند.

فایل قوانین

فیلم راهنما