لیگ ربات انباردار

هدف از برگزاری این لیگ آشنایی با ربات های جابجا کننده اجسام و ربات های انباردار در صنایع و کارخانه ها و مکانیزم های به کار رفته در این ربات ها می باشد.

فایل قوانین

فیلم راهنما